Kosten en vergoedingen

Wat kost het?
In 2018 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico. In hoeverre de behandeling wordt vergoed, hangt af van de ernst van de klachten.

Welke psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering en hoe wordt dit vastgesteld?
De psycholoog zal eerst een intake met u / uw kind doen. Deze wordt altijd vergoed indien er een verwijsbrief is van de huisarts, die voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de NZa. De intake zal altijd bestaan uit minimaal 1 gesprek, soms zullen een of meer diagnostische vragenlijsten worden ingezet.

Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u op grond van uw diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg en welke zorgprestatie van de GB-GGZ bij uw klachten passen.

– GB-GGZ kort            294 minuten
– GB-GGZ middel       495 minuten
– GB-GGZ intensief    750 minuten

Zie hier welke tarieven hiervoor bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Een enkele keer zal uit de intake naar voren komen dat verwijzing (via de huisarts) naar de Specialistische GGZ nodig is. Deze behandelingen worden altijd vergoed.

Wie betaalt de rekening?
Omdat wij contracten hebben gesloten met alle zorgverzekeraars en de gemeenten uit de regio, wordt de rekening voor vergoede zorg buiten u om geregeld.

Eigen risico
Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2018 voor iedereen vanaf 18 jaar 385 euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Niet vergoede zorg
Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg.

Als de psycholoog dit op basis van uw klachten tijdens de intake constateert, kan terug verwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Ook wij blijven binnen onze praktijk veel van de behandelingen aanbieden, maar de cliënt  zal deze dan wel zelf moeten betalen, eventueel vanuit de aanvullende verzekering.
Voor de niet vergoede zorg hanteren wij een uurtarief van € 92,50. Bij niet vergoede zorg krijgt u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Doelgroep 0 – 18
De boven beschreven zorgproducten zijn ook van toepassing voor kinderen en jeugdigen. Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het volledige aanbod van jeugdhulp. Dit betekent dat niet meer uw zorgverzekeraar maar uw gemeente vanaf 2015 de zorg van uw kind betaalt.

Welke gevolgen heeft dat?
De zes gemeenten van de Regio Noord-Veluwe hebben met onze praktijk een overeenkomst afgesloten. U zult daarom weinig verandering merken. In de Jeugdwet is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist rechtstreeks mag verwijzen naar de Jeugd GGZ en dat de gemeente een acceptatieplicht heeft voor deze verwijzingen. Een verwijsbrief van de (huis)arts blijft hiervoor noodzakelijk. Er geldt geen eigen risico. Aan de gemeenten worden gegevens doorgegeven, benodigd voor de declaratie van de geboden zorg. Ook zullen wij, alleen daar waar nodig is en met uw toestemming, samenwerken met het basisteam Jeugdhulp in de woonplaats van de cliënt.

Annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient dit minimaal 48 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging het consult bij u in rekening gebracht tegen het geldende praktijktarief van 1 consult. Dit consult kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.