Werkwijze van 0-18 jaar

Na een eerste inventarisatie komen wij tot een advies over begeleiding of behandeling. Uitgangspunt zal steeds zijn dat de behandeling aansluit op het concrete probleem van ouders en kind en dat in een overzichtelijk aantal consulten verbetering te bewerkstelligen valt.

Soms zal de nadruk komen te liggen op de behandeling van het kind zelf. In een aantal consulten zal met het kind gepraat en eventueel gespeeld worden om het probleem te verhelderen en te oefenen met alternatief gedrag.

In andere gevallen zal meer gekozen worden voor begeleiding van de ouder(s). Er vinden dan een of meer gesprekken met moeder en/of vader plaats waarin besproken wordt hoe zij het gedrag en de situatie van het kind zouden kunnen veranderen.

Soms is het wenselijk dat contact gelegd wordt met de school in het kader van de behandeling. Het kan gaan om inwinnen van informatie, teneinde de situatie van het kind beter in beeld te krijgen, of er kan een adviesgesprek gevoerd worden met de leerkracht als afronding van de behandeling van het kind. Vooraf wordt altijd met de ouders besproken of zij hiermee instemmen.

Wij werken oplossingsgericht waarbij wij met name principes uit de cognitieve gedragstherapie, directieve therapie en systeemtheorie op maat toepassen.
Ook EMDR afgestemd op de behoefte van het kind, behoort tot het behandelingsaanbod.

In sommige gevallen zal nader diagnostisch onderzoek nodig zijn. In overleg met ouders zal dan gekeken worden of dit binnen onze praktijk mogelijk is of dat doorverwijzing naar een specialistische zorginstelling beter is. Als tot dit laatste wordt besloten, trachten wij hierbij zo goed mogelijk te bemiddelen.

Oudergroep Mindful Ouderschap:
We onderzoeken de wenselijkheid om vanaf september 2016 de training Mindful Ouderschap aan te bieden.
Hierin leren ouders om een rustiger en aandachtiger opvoeder te zijn, met name rond zorgen,  spanningen of conflictsituaties met het kind.

Er zijn 8 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst en de groep bestaat uit 8-12 ouders/ouderparen.

Mindfulness is een vorm van opmerkzame aandacht zonder oordelen. Door allerlei soorten oefeningen kan men leren afstand te nemen van gedachten en gevoelens waardoor deze minder grip krijgen op het dagelijks leven en men de mogelijkheid krijgt zich anders te gedragen.
Indien u geïnteresseerd bent in deze groep, die begeleid wordt door Mignon Valkema en Chantal Lemmens,  kunt u voor nadere informatie contact opnemen met onze praktijkondersteuner Tineke van den Helder. Er is een informatiefolder over deze training beschikbaar en kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier Mindful Ouderschap.