Praktijkregels

Onderstaande tekst informeert u over onze werkwijze en bevat belangrijke informatie betreffende onze praktijk. Onze praktijk werkt volgens de beroepscode NIP. Hieronder volgt een samenvatting van de voor u belangrijkste punten.

De begeleiding bestaat uit drie fases:

  • de intake (kennismaking, inventarisatie probleemgebieden, eventueel onderzoek met vragenlijsten) mondt uit in een behandelplan;
  • de feitelijke behandeling, waarin u samen met de psycholoog werkt aan verandering van de problemen of klachten
  • de evaluatie en afronding. Beëindiging van een behandeltraject vindt in een afsluitend gesprek plaats en niet telefonisch of schriftelijk.

Dossier

Van iedere cliënt wordt een persoonlijk dossier aangelegd met persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. Na afsluiting van het behandelcontact worden de gegevens gedurende 20 jaar bewaard, zodat bij een volgende aanmelding daarop kan worden teruggegrepen. Na 20 jaar wordt het dossier vernietigd. U heeft het recht het dossier in te zien, na afspraak met de behandelaar. Daarnaast kunt u, echter alleen schriftelijk, verzoeken om het dossier of delen uit het dossier te vernietigen.  Dit schriftelijke verzoek tot vernietiging van het dossier zal wel bewaard blijven. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat onbevoegden geen toegang tot het dossier hebben.

Beroepsgeheim

Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u (of over uw kind). Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven. Uw behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collegae teneinde de behandeling te optimaliseren. In het kader van de LVVP-visitatie vindt er eens in de 5 jaar mogelijk een dossieronderzoek plaats. De visiteur is BIG-geregistreerd en houdt zich daarmee aan het beroepsgeheim.

Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn wij verplicht gesteld de gepseudonimiseerde gegevens aan te leveren bij de NZa voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt schriftelijk verzoeken uw gepseudonimiseerde gegevens niet aan te leveren bij de hierboven genoemde organisatie. Op de praktijk is hiervoor een formulier beschikbaar.

In het kader van de declaraties van vergoede zorg en monitoring van de doelgroep tot 18 jaar, zijn wij verplicht aan de gemeente gegevens aan te leveren. Er wordt geen medische informatie uitgewisseld. Er worden behandelingen gedeclareerd waarbij een zorgvraagtypering wordt vermeld die de zorgvraagzwaarte aangeeft. Hieruit zijn geen gediagnosticeerde/behandelde stoornissen af te leiden. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende privacy (wetgeving AVG) verwijzen wij u naar onze website.  Indien u de informatie liever schriftelijk ontvangt kunt u dit opvragen bij de administratie.

Echtscheidingssituatie

In een echtscheidingssituatie nemen wij ten aanzien van beide ouders een neutraal standpunt in en gaan wij ervan uit dat beide ouders recht hebben op informatie over de voortgang van de behandeling van het kind.
Zolang nog geen overeenstemming bestaat over alle zaken die voortvloeien uit de nieuwe situatie van gescheiden huishoudens maken wij geen schriftelijke of mondelinge verslagen van de gesprekken, noch spreken wij advies uit ten opzichte van derden.

Gezondheidsverklaring

Op een verzoek van de cliënt aan ons om een (gezondheid) verklaring af te geven waarmee een direct materieel of juridische belang is gediend, zoals bv letselschadeprocedures, kunnen wij niet ingaan. Hiermee volgen wij de huidige richtlijn van onze beroepsvereniging LVVP.  U vindt de motivatie voor deze handelwijze via deze link: Gezondheidsverklaring-standpunt-LVVP.pdf.

Klachtenprocedure

Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u (of uw kind) onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van u zelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging voor psychologen LVVP of NIP, (www.lvvp.nlwww.psynip.nl)  of bij het College van Toezicht van het NVO (www.nvo.nl).