Kosten en vergoedingen

Wat wordt vergoed?

In 2024 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).  De vergoeding valt onder het wettelijk vastgesteld eigen risico en zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden indien uw eigen risico nog niet in zijn geheel is opgebruikt.

Onze praktijk heeft besloten voor 2024 GEEN overeenkomst af te sluiten met de volgende verzekeraars:
CZ – Nationale Nederlanden – OHRA – Just.
Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met Tineke de praktijkondersteuner (telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.30 uur tot 12.00 uur) of met uw behandelaar,

Met alle overige verzekeraars hebben wij voor 2024 WEL een overeenkomst afgesloten.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel in werking getreden. Dit is een nieuwe vorm van financiering van de zorg. Voor u als cliënt worden de zorgkosten inzichtelijker omdat deze maandelijks gespecificeerd worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. In de specificatie van deze declaratie staan alle consulten behandeling of diagnostiek van de voorafgaande maand.

Klik hier voor algemene informatie over het zorgprestatiemodel.
Klik hier voor de patiëntenfolder zorgprestatiemodel.

Consulten
Een consult kan bestaan uit behandeling of diagnostiek. Wij werken standaard met consulten van 60 minuten.
Mocht van tevoren duidelijk zijn dat een consult langer of korter zal duren, bespreken wij dat met u.

Binnen het Zorgprestatiemodel wordt gewerkt met blokken van 15 minuten. Dit betekent dat als de afspraak gepland is voor 60 minuten en minder dan 15 minuten korter of langer duurde, dan nog steeds de 60 minuten afspraak gedeclareerd wordt. Is het verschil meer dan 15 minuten dan wordt de duur van de afspraak aangepast.

Beeldbellen
Indien gewenst kan een behandelafspraak plaatsvinden via beeldbellen.
Het tarief voor een beeldbelafspraak is hetzelfde als voor een “normale” behandelafspraak.
Wij gebruiken de beveiligde omgeving van Therapieland voor het beeldbellen. U ontvangt van ons een uitnodiging met een link per mail.

Welke psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering en hoe wordt dit vastgesteld?

De psycholoog zal eerst een intake met u / uw kind doen. Deze wordt altijd vergoed indien er een verwijsbrief is van de huisarts die voldoet aan de eisen zoals gesteld door de NZa, of een beschikking Jeugdhulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De intake zal meestal bestaan uit 2 gesprekken, soms zullen een of meer diagnostische vragenlijsten worden ingezet.

Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u op grond van uw diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg.
In hoeverre de behandeling wordt vergoed, hangt af van de criteria zoals vastgesteld door de zorgverzekeraar (overzicht vergoede en onvergoede zorg).

Indien uw klacht in aanmerking komt voor vergoeding, gelden er meestal geen strikte grenzen voor het aantal consulten per behandeling. Wij blijven ons in onze praktijk richten op behandelingen die binnen de reikwijdte van de generalistische basis GGZ vallen. Daarbij gebruiken we vanaf 2022 een belangrijke ondersteuning om een inschatting te maken van de te verwachten duur en intensiteit van de behandeling: de zorgvraagtypering. Aan de hand van een aantal vragen brengen we daarmee de belangrijkste klachten en probleemgebieden in kaart.

 

Doelgroep 0 – 18 jaar

Op basis van door de gemeente vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of uw kind op grond van zijn/haar diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg.

Wanneer er een verwijzing van de huisarts is, wordt op basis van de diagnose, de ernst, het risico en de complexiteit van de klachten een inschatting gemaakt van het aantal te verantwoorden behandelminuten binnen de GB-GGZ.
Wanneer er een verwijzing voor jeugdhulp is vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de vorm van een beschikking, wordt de hierop vermelde behandelfrequentie/periode gevolgd.

Een aantal gemeenten van de regio Noord-Veluwe en de gemeente Zeewolde hebben met onze praktijk een overeenkomst afgesloten. In de Jeugdwet die sinds 2015 van kracht is, is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het basisteam Jeugdhulp van het CJG rechtstreeks mag verwijzen naar de Jeugd GGZ. Er geldt geen eigen risico. Aan de gemeenten worden gegevens verstrekt die nodig zijn voor het declareren van de geboden zorg.

Doelgroep vanaf 18 jaar

Zie hier welke tarieven hiervoor bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Een enkele keer zal uit de intake naar voren komen dat verwijzing naar de Specialistische GGZ nodig is. Deze behandelingen worden altijd vergoed.

Wie betaalt de rekening?

Met de zorgverzekeraars waar wij een overeenkomst mee hebben afgesloten, wordt de factuur voor vergoede zorg per maand bij uw verzekeraar ingediend. De verzekeraar zal dan indien van toepassing de factuur verrekenen met uw eigen risico. De factuur naar de gemeente wordt  eveneens maandelijks verstuurd.

Eigen risico

Het  eigen risico ( voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2024 voor iedereen vanaf 18 jaar,  385 euro per kalenderjaar bedragen (als uw behandeling doorloopt in een nieuw kalenderjaar betaalt u dus opnieuw eigen risico) . Het eigen risico betaalt  u aan de zorgverzekeraar, dit is een afspraak tussen u en uw zorgverzekeraar.

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg.

Als de psycholoog dit op basis van uw klachten tijdens de intake constateert, kan terug verwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ of het basisteam Jeugdhulp van het CJG kan bieden voldoende.

Behandelingen die niet onder vergoede zorg vallen, kunt u wel bij ons volgen maar dat zijn dan particuliere behandelingen.
Voor de niet vergoede zorg hanteren wij een uurtarief van € 115,00.  de factuur hiervoor kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij niet vergoede zorg krijgt u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Annuleren

Zorgverzekeraars en Gemeente vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af.
In onze praktijk hanteren wij de termijn van 48 uur. Als u binnen die 48 uur afbelt of de afspraak vergeet, brengen wij ongeacht de reden van uw verhindering de sessie tegen een tarief van 85,00 euro bij u in rekening.  Er is voorkomende situaties de mogelijkheid de afspraak om te zetten in een (beeld)belafspraak.